Home Om os Generelle betingelser
Generelle betingelser Udskriv

Almindelige salgs-, leverings- og installationsbetingelser.

1. Pris- og ordrebekræftelse

1.1
Tilbud er ikke bindende for IT Foqus A/S. Afgivne ordrer bliver først bindende for IT Foqus A/S, når IT Foqus A/S skriftligt har bekræftet en ordre afgivet i henhold til et tilbud. En ordre faktureres til den på tidspunktet for IT Foqus A/S´ ordrebekræftelse gældende pris. Ved ændring i omkostningsforhold, valutakurser, toldsatser eller andre afgifter i tiden mellem ordrebekræftelsen og levering har IT Foqus A/S ret til at regulere prisen hermed. Såfremt køber ikke kan acceptere den ændrede pris, kan IT Foqus A/S annullere ordren uden erstatnings-, forsinkelses- eller mangelsansvar.

2. Oplysninger, tegninger mv.

2.1

Alle oplysninger, data mv anført i produktinformationsmateriale, prislister og lignende er alene bindende for IT Foqus A/S i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser hertil.
2.2
Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende det leverede eller dets produktion leveret af en part forbliver denne parts ejendom og må ikke anvendes til andre formål end de i kontrakten anførte og må ikke viderekommunikeres til tredjemand.
2.3.
IT Foqus A/S skal, efter købers anmodning, uden omkostninger for køber, forsyne denne med nødvendige informationer og tegninger til brug for betjening og vedligeholdelse af leverancen. IT Foqus A/S er dog ikke forpligtet til at udlevere tegninger, som ligger til grund for fremstilling af leverancen eller reservedele.

3. Udskiftning/ændring.

3.1.
IT Foqus A/S forbeholder sig ret til at udskifte dele af leverancen, forudsat at de nye dele er af samme kvalitet som de originale, og at IT Foqus A/S skriftligt informerer køber om sådanne udskiftninger. IT Foqus A/S er berettiget til at foretage sådanne ændringer i leverancen, som ud fra IT Foqus A/S’ skøn er teknisk nødvendige.

4. Levering.

4.1.
IT Foqus A/S leverer ex. works, jf. Incoterms 2000. på det lager hvor leverancen henstår. Ændringer af denne leveringsmåde skal ske i henhold til Incoterms 2000.
4.2.
Ved købers fordringshavermora finder bestemmelserne i Købeloven anvendelse, dog ikke § 37, således at faren for leverancen overgår til køber, uanset om denne er udskilt til køber.

5. Betaling og ejerforhold.

5.1.
Den samlede købesum erlægges som anført i IT Foqus A/S’ ordrebekræftelse. Der faktureres et fragt- og leveringsgebyr på alle leverancer. Alle omkostninger i forbindelse med betaling afholdes af køber.
5.2.
IT Foqus A/S’ betalingsbetingelser er netto 8 dage efter leveringsdagen.
5.3.
Leverancen forbliver IT Foqus A/S’ ejendom, indtil den fulde købesum er erlagt. Veksler, bankgaranti eller andet gældsbevis anses ikke som erlæggelse af betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.
5.4.
Erlægger køber ikke købesummen rettidigt, er IT Foqus A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente med 1.5% pr. påbegyndt måned.
5.5.
Betaling kan alene ske med frigørende virkning til på den af IT Foqus A/S i fakturaen anviste måde, herunder til den i fakturaen specificerede konto.
5.6.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller foretage modregning i købesummen overfor IT Foqus A/S.

6. Ansvar for forsinkelse.

6.1.
IT Foqus A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det godtgøres, at forsinkelsen skyldes, at der fra IT Foqus A/S’ side eller andre, for hvem IT Foqus A/S er ansvarlig, er udvist grov uagtsomhed.
6.2.
Såfremt der påføres køber tab, der skyldes forsinkelse, for hvilken IT Foqus A/S måtte være ansvarlig, er køber berettiget til erstatning for et sådant tab. Erstatningen kan maksimalt udgøre 25% af salgsprisen (opgjort i henhold til § 7.9) af den del af den totale leverance, der som et resultat af forsinkelsen, ikke kan anvendes kontraktmæssigt. Forsinkelse indtræder 14 dage efter IT Foqus A/S’ modtagelse af et af køber skriftligt afgivet påkrav om levering, der indeholder angivelse af, at manglende levering medfører pligt til at betale erstatning. Købers påkrav kan tidligst afgives 14 dage efter aftalt leveringstid. Køber har ikke andre misligeholdelsesbeføjelser eller krav i anledning af IT Foqus A/S’ forsinkelse, herunder er IT Foqus A/S ikke ansvarlig for følgeskader, f.eks driftstab eller tab lidt af tredjemand.

7. Ansvar for mangler.

7.1.
IT Foqus A/S er alene ansvarlig for mangler efter de nedenfor beskrevne regler:
7.2.
IT Foqus A/S skal, hvis en leverance er mangelfuld, herunder såfremt anvendelsen heraf ikke er mulig eller må anses for væsentlig forringet på grund af omstændigheder opstået inden risikoens overgang – specielt mangelfuld konstruktion eller materiale – efter eget valg enten foretage afhjælpning, omlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke andre misligeholdelsesbeføjelser end ovennævnte til rådighed. IT Foqus A/S’ mangelsansvar er gældende i 12 måneder fra leveringsdagen.
7.3.
Såfremt IT Foqus A/S vælger at foretage afhjælpning eller omlevering, skal den mangelfulde del inden 10 dage efter fejlen er eller burde være opdaget returneres til reparation/udskiftning hos IT Foqus A/S for købers regning og risiko bilagt følgesedler eller faktura. Transport af den reparerede/udskiftede del fra IT Foqus A/S til køber sker for købers regning og risiko. Såfremt IT Foqus A/S ønsker at foretage afhjælpning eller udskiftning hos køber, skal køber betale alle omkostninger forbundet hermed, som opgjort af IT Foqus A/S, herunder, men ikke begrænset til, transport til og fra købers adresse. Udskiftede dele er IT Foqus A/S’ ejendom. Køber skal, efter samråd med IT Foqus A/S, give IT Foqus A/S den tid og mulighed for at udføre afhjælpninger/udskiftninger, som IT Foqus A/S skønner nødvendigt. I modsat fald fritages IT Foqus A/S for ansvar for fejl og mangler.
7.4.
Køber friholder IT Foqus A/S for omkostninger i forbindelse med arbejde udført som følge af købers fremsættelse af ubegrundede mangelsindsigelser.
7.5.
Der gælder intet ansvar for skader, der skyldes følgende: Uegnet eller upassende brug, køber eller tredjemands mangelfulde montering eller vedligeholdelse, normal slitage og forringelse, mangelfuld eller skødesløs betjening, uegnede anvendelses- og udskiftningsmaterialer, ændringer eller afhjælpningsarbejde udført af køber eller tredjemand, kemikalier, elektroniske forhold eller elektriske fejl, forudsat at de ikke skyldes fejl hos IT Foqus A/S. Farvebånde, disketter og laserprintertonere skal opbevares ved 20ºC.
7.6.
IT Foqus A/S er alene ansvarlig for reparationsarbejde og udskiftningsdale I tre måneder, dog altid indtil 12 måneder fra leveringsdagen, jf. § 4.1.
7.7.
Hvis et produkt fremstilles i henhold til købers specifikationer, er IT Foqus A/S kun ansvarlig for fremstilling i henhold til specifikationerne og for materialernes heri anførte kvalitet.
7.8.
Køber giver afkald på enhver ret til at få erstatning, for følgeskader, f.eks. tab af fortjeneste, tab lidt af tredjemand, skader som ikke er påført selve leverancen, medmindre det godtgøres, at sådanne skader skyldes grov uagtsomhed fra IT Foqus A/S’ side eller for hvile IT Foqus A/S er ansvarlig.
7.9.
Såfremt IT Foqus A/S måtte være ansvarlig for mangler, begrænses erstatningen til 25% af leverancens nettosalgspris dvs. det af IT Foqus A/S fakturerede beløb minus omkostninger for fragt, forsikringer, emballage, opsætning, overtagelse, service og enhver form for skatter og afgifter for salget af de kontraktuelle produkter, f.eks moms og told.

8. Produktansvar.

8.1.
IT Foqus A/S fraskriver sig udtrykkeligt i videst muligt omfang produktansvar udover det nedenfor bestemte, herunder i særdeleshed produktansvar der følger af de almindelige regler om erstatning i og udenfor kontrakt /det retspraksisudviklede ansvar)
8.2.
Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er IT Foqus A/S ansvarlig efter nedenstående regler:
IT Foqus A/S er ikke ansvarlig for skade på fasst ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkter er i købers besiddelse. I øvrigt er IT Foqus A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af IT Foqus A/S eller andre, som IT Foqus A/S har ansvaret for.
IT Foqus A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
IT Foqus A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab og andre indirekte tab. IT Foqus A/S’ ansvar kan ikke overstige kr. 250.000, ligesom IT Foqus A/S kun er ansvarlig i 1 år efter levering.

8.3.
I den udstrækning IT Foqus A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde IT Foqus A/S skadesløs i samme omfang som IT Foqus A/S’ ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
8.4.
I tilfælde af personskade forårsaget af produktet og i tilfælde af skade på ting, der efter deres arts sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er IT Foqus A/S ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
8.5.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. Force-Majeure.

9.1.
For IT Foqus A/S gælder intet ansvar for skader, som skyldes omstændigheder efter udstedelse af ordrebekræftelse, for hvilke IT Foqus A/S ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til:
Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, almindelig vareknaphed, uroligheder, ind- og udførselsforhold, restriktioner af drivkraft samt forsinkelse med leverancer fra underleverandører.

10. Betingelser for installationsarbejde.

10.1.
Såfremt parterne skriftligt har aftalt, at IT Foqus A/S skal installere det leverede, skal installationsarbejdet have det omfang som nærmere beskrevet i de specifikationer og beskrivelser, som indgår i den endelige ordre. For installationen gælder i øvrigt følgende:
10.2.
IT Foqus A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler ved installationen, medmindre det godtgøres, at der fra IT Foqus A/S’ side eller andre, for hvem IT Foqus A/S er ansvarlig, er udvist grov uagtsomhed. IT Foqus A/S’ ansvar ved forsinkelse er begrænset til det i § 6.2 anførte, og ved mangler det i § 7 anførte.
10.3.
Uanset det i § 10.2 anførte, udskyder IT Foqus A/S’ installationsforpligtigelser ikke tidspunktet for levering jf. § 4.1, eller forfaldsdagen for købesummens betaling, jf. § 5.1. Købers krav for forsinkelse eller mangler ved installationen berettiger ikke køber til tilbageholdelse af eller modregning i betaling for leverancen.

11. Ændringer.

11.1.
Ændringer til nærværende salgs-, leverings-, og installationsbetingelser skal for at være gyldige, aftales skriftligt mellem IT Foqus A/S og køber.

12. Tvister

12.1.
Tvister vedrørende fortolkningen og gyldigheden af parternes aftale, ordren, nærværende salgs-, leverings-, og installationsbetingelser eller partnernes forhold i øvrigt i anledning heraf bedømmes efter dansk ret.
12.2.
Værneting for retssag anlagt af køber mod IT Foqus A/S er Sø- & Handelsretten i København.
12.3.
Retssag anlagt af IT Foqus A/S mod køber kan efter IT Foqus A/S’ valg anlægges ved Sø- & Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting.

 

Kontakt os

Har du brug for yderligere oplysninger om løsningen eller ønsker du priser, så brug vores kontakt formular her, eller ring på tel: 70 25 35 75